วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก"มินตรา"ค่ะ...

คำอธิบายรายวิชา
......ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล รบบเน็ตเวิร์ค
ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
12.อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

ความซื่อสัตย์สุจริต

          หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทาง
          หมายถึง  ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรือความซื่อสัตย์
          หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอก
          หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ไม่คิดคดทรยศหลอกลวงผู้อื่น ประพฤติตรงไปตรงมา ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และกฎหมายบ้านเมือง

คำที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า ซื่อสัตย์

      ความสุจริต คือ ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่ประพฤติถูกต้องตามทำนองคลองธรรมความ
      ซื่อตรง คือ ไม่คดโกง ต่อบุคคล ต่อเวลา ต่อหน้าที่การงาน ต่อคำพูดของตัวเอง
      ความภักดี คือ จิตใต้สำนึกที่คอยตอบสนองและควบคุมให้รับรู้แต่สิ่งดี
      ความไม่เห็นแก่ตัว คือ การไม่กระทำสิ่งใดเพื่อตนเองโดยหวังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตน
  จากคำทั้ง4ที่ยกตัวอย่างมาความหมายอาจจะไม่ตรงกับความหมายของคำว่าความซื่อสัตย์แต่คนที่มีความซื่อสัตย์ควรจะมีคำที่กล่าวมานี้

คุณค่าของความซื่อสัตย์ 
  
       พราะคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่าเปิดเผย ไม่พูดโกหก ไม่ขโมย และไม่คดโกงใคร รวมทั้งยังคอยเปิดเผยข้อมูล และเป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่ส่วนตน ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตราย ดังนั้น คุณค่าของความซื่อสัตย์จะทำให้เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ไม่อันตราย สามารถพึ่งพาได้ ทุกคนเคารพรักนับถือ

 ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

  ได้รับความไว้วางใจ จากคนรอบข้างให้ทำในสิ่งที่สำคัญและเรื่องอื่นๆไ ด้รับความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง  ได้สร้างผลงานของตัวเรา เพราะความซื่อสัตย์ทำให้เรามีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ เวลาทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ

พฤติกรรมของคนที่มีความซื่อสัตย์

   ปฏิบัติตนดีทั้งทางกาย วาจา ใจ คือ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวงบุคคลอื่น ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจไม่ทำให้บุคคลอื่นเ ดือดร้อน พูดความจริง รับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใส่ร้าย  ป้ายสีคนอื่นให้ไม่สบายใจ ทำตัวให้อยู่ในศีลธรรม

เพลงที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์

   1.เพลง  ความซื่อสัตย์ ของ บอดี้สแลม

 นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียวอยู่ ฉันก็ยังตัวคนเดียวอยู่
ไม่มีอะไร มีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธอ

เหมือนวันที่เคยมีกันอยู่ แม้วันนี้เธอจะไม่อยู่
ก็ไม่ได้คิด จะให้ชีวิตมีใครยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น

เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ

ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ

ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอจำ ฉันก็ยังจำแค่เรื่องเก่า ฉันก็ยังทำเหมือนๆเก่า
ยังมีชีวิต ติดอยู่กับความทรงจำและคำว่ารัก

แม้ต้องมีฉันเพียงผู้เดียว ฉันก็ยังคงจะรักเดียว
ต่อให้มันเหงา ต่อให้ปวดร้าวเพียงใดยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น

เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ

ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ

ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร ยังรักได้แค่เธอยังรักเธอเสมอ ยังรักเธอคนเดียว
ยังเก็บเธอไว้อย่างดี ยังมีรักเดียวเสมอ

ทุกอย่างยังเหมือนว่าเธอ ไม่จากไป
ยังอยู่กับรักที่มี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ

ฉันยังซื่อสัตย์ ยังไม่อาจรักใคร
แม้คนที่ซื่อสัตย์ต้องไม่เหลือใคร แต่ฉันก็รักเธอ

(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ)
ยังรักเธอ

(ไม่มีเธอ ฉันก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจ แม้ว่าในวันนี้ไม่มีใคร แม้ในวันนี้ไม่มีเธอ)
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียว

ฉันยังมีเธอคนเดียว เพราะทั้งหัวใจยังมี แต่เธอแต่เธอๆผู้เดียว
ในจิตใจที่มียังรักเดียว ทั้งชีวิตยังรักเธอ รักเธอผู้เดียว
นอน ฉันก็ยังนอนคนเดียว ฉันก็ยังตัวคนเดียวฉันยังรักเธอคนเดียว           

           วิเคราะห์ เพลงนี้บอกถึง การที่ผู้ชายคนหนึ่งซื่อสัตย์ต่อความรักของตัวเองที่เคยรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่พอเลิกกันเขาก็ยังไม่ไปรักคนอื่นเพราเขารักผู้หญิงคนนี้มาก

   2.เพลง Marry U ของ Super Junior

รัก โอ้ ที่รัก ผู้หญิงของฉัน
เธอคือทั้งหมดของฉัน เธอช่างสวยงาม
เจ้าสาวของฉัน เธอที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าประทานมาให้
เธอมีความสุขหรือเปล่า น้ำตาไหลออกมาจากดวงตาสีดำของเธอใช่ไหม

จะอยู่ด้วยกันไปจนเมื่อเราแก่
ฉันสาบานว่าจะรักเธอ เธอคือความรักของฉัน

อยากบอกเธอทุกวันตลอดทั้งชีวิต คำพูดที่บอกว่ารักเธอ
เธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหม  อยากจะรักเธอให้มากขึ้น

อยากจะกล่อมเธอ ให้นอนในอ้อมแขนของฉันทุกครั้ง
เธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหม  เธอจะยอมมาอยู่ในใจของฉันไหม

จะอยู่เคียงข้างตลอดชีวิต (ฉันจะทำ) คนที่รักคือเธอ (ฉันจะทำ)
แม้ว่า หิมะหรือฝนจะกระหน่ำลงมา (ฉันจะทำ)

จะคอยปกป้องเธอ (ที่รักของฉัน)
เธอที่ใส่ชุดเจ้าสาวสีขาว และชุดของฉันที่ใส่ทักซิโด
พวกเราก้าวเท้าเดินไปด้วยกัน ที่นั่น ที่พระจันทร์ และดวงดาว
ฉันสาบาน ไม่ชอบการโกหก อย่างไรก็ไม่ชอบ

เจ้าหญิงที่รักของฉัน อยู่กับฉันเถอะ
อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับรอยยิ้มเสมอ ไปจนพวกเราแก่
เธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหม  จะอยู่ด้วยกัน ทั้งหมดทุกวันไหม

เหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก (ฉันจะทำ) ฉันจะอยู่ต่อไป (ฉันจะทำ)
ระหว่างที่พวกเราอยู่ด้วยกันทุกวัน (ฉันจะทำ) จะขอบคุณทุกวัน (ที่รักของฉัน)
นานมาแล้ว ได้เตรียมไว้เพื่อเธอ
โปรดรับแหวนอันแวววาว ไว้ที่นิ้วของเธอ
วันนี้จะจำสัญญาครั้งนี้ไว้ในใจ

เธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหม
จะอยู่เคียงข้างตลอดชีวิต (ฉันจะทำ) คนที่รักคือเธอ (ฉันจะทำ)
แม้ว่าหิมะหรือฝนจะกระหน่ำลงมา (ฉันจะทำ) จะคอยปกป้องเธอ (ฉันจะทำ)

เหน็ดเหนื่อยและยากลำบาก (ฉันจะทำ) ฉันจะอยู่ต่อไป (ฉันจะทำ)
ระหว่างที่พวกเราอยู่ด้วยกันทุกวัน (ฉันจะทำ) จะขอบคุณทุกวัน (ที่รักของฉัน)ฉันไม่มีอะไรจะมอบให้เธอนอกจากความรัก
มีแค่สิ่งนั้นเพียงเท่านั้น ไร้ค่าใช่ไหม

ความรักของฉันมีไม่มากพอ ที่จะแสดงให้เห็น
จะคอยปกป้องเธอของฉัน
แต่จะสัญญากันไหม ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น
เราจะรักซึ่งกันและกัน ...เพียงเท่านั้น

จะแต่งงานกับฉันไหม (ฉันจะทำ)
            วิเคราะห์ เพลงนี้บอกถึง การที่ผู้ชายคนหนึ่งขอผู้หญิงแต่งงาน โดยแสดงความซื่อสัตย์ว่าถ้าผู้หญิงยอมแต่งงานกับเขา เขาจะรักผู้หญิงคนนี้มากๆ จะคอยดูแลปกป้องเธอจากสิ่งต่างๆอย่างดี


สุภาษิตคำพังเพยที่เกียวกับความซื่อสัตย์

    ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน  หมายความว่า คนที่ดี คนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพการงาน ต่อผู้อื่น ก็จะมีกินมีใช้ตลอดไป ส่วนคนไม่ดี ไม่ซื่อสัตย์ คิดคดโกง จะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะถูกจับลงโทษ และไม่มีใครคบด้วย
    ลูกศิษย์คิดล้างครู หมายความ ว่าลูกศิษย์ที่นิสัยไม่ดีคิดแต่จะทำลายครูบาอาจารย์ให้ได้รับความเสียหาย

ประพฤติตนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

  ตั้งใจเรียน ขยันทำการบ้าน
  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
   มาเรียนทุกวัน